งานสัปดาห์วิชาการ

การประปานครหลวงประจำปี 2561

กำหนดการงานสัปดาห์วิชาการ

การประปานครหลวง ประจำปี

2561

ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2561

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-09.30 น.

ชมวิดีทัศน์

09.30-09.45 น.

พิธีเปิดงาน สัปดาห์วิชาการ กปน. 2561 โดย นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง

09.45-11.00 น.

การเสวนา พรบ น้ำ กับ อนาคตการประปา

11.00-12.00 น.

กิจกรรมแสดงผลงานโครงการประกวด SHOW TIME 9 สายงาน

12.00-13.00 น.

พักเที่ยง เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ/เล่นเกม

13.00-14.00 น.

นำเสนอผลงานในรูปแบบ Pitching รอบ Final Round : นวัตกรรมดีเด่น (3 ทีม) ประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

1. ผลงาน แหวนไกรทอง สายงาน รวก.(กต)

2. ผลงาน ถ่าง ถอด ใส่ สายงาน รวก.(กอ)

3. ผลงาน ADD ANGLE+ สายงาน รวก.(กต)

ทีมละ 10 นาที/ซักถาม 10 นาที

14.00-15.00 น.

นำเสนอผลงานในรูปแบบ Pitching รอบ Final Round : นวัตกรรมดีเด่น (3 ทีม) ประเภทนวัตกรรมอื่นๆ

1. ผลงาน ระบบตรวจสอบ PR/PO เพื่อการบริหารงบท้าการ สายงาน รวก.(ง)

2. ผลงาน T-Strainer 4.0 สายงาน รวก.(กอ)

3. AquaDAT System ระบบบันทึกข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพน้า ในระบบผลิต สายงาน รวก.(ท)

ทีมละ 10 นาที/ซักถาม 10 นาที

15.00-16.00 น.

นำเสนอผลงานในรูปแบบ Pitching รอบ Final Round : นวัตกรรมดีเด่น (3 ทีม) ประเภทข้อเสนอโครงการ

1. ผลงาน อุปกรณ์เปิด-ปิดประตูน้ำ กรณีชำรุดฉุกเฉิน สายงาน รวก.(ผ)

2. ผลงาน Water & Energy Save สายงาน ผวก.

3. ผลงาน Pipe performance improved by Geocell สายงาน รวก.(ว)

ทีมละ 10 นาที/ซักถาม 10 นาที

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.

นำเสนอผลงานในรูปแบบ Pitching รอบ Final Round : การพัฒนากระบวนงาน (3 ทีม)

กลุ่ม 1 การพัฒนากระบวนงานใหม่

1. ผลงาน คลอรีนพลัส สายงาน รวก.(ผ)

2. ผลงาน ระบบบริหารเวลาด้วย QR Code สายงาน รวก.(ท)

3. ผลงาน ส่องปุ๊บรู้ปั๊บ สายงาน รวก.(กต)

ทีมละ 10 นาที/ซักถาม 10 นาที

10.30-12.00 น.

นำเสนอผลงานในรูปแบบ Pitching รอบ Final Round : การพัฒนากระบวนงาน (3 ทีม)

กลุ่ม 2 การพัฒนาต่อยอดกระบวนงานที่เคยนาเสนอและมีการนาไปใช้จริง

1. อ่างอนามัย V.2 รวก.(กอ)

2. GIS Camera Reporter โคตรซี ภาคสนาม plus รวก.(ว)

3. Asset Destiny รวก.(ง)

ทีมละ 10 นาที/ซักถาม 10 นาที

12.00-13.00 น.

พักเที่ยง เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ/เล่นเกม

13.00-16.00 น.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพประปา (MWA Tapping Contest 2018)

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-09.40 น.

เสวนา องค์ความรู้ที่สูญหายไปกับทิศทางการพัฒนาโครงการใหญ่ในอนาคต

09.40-12.00 น.

Final Round : ตลาดนัดความรู้ (6 ทีม)

Knowledge Sharing

1. IO โอ้โห รวก.(ง)

2. e-Learning Reuse Assets System รวก.(ง)

3. การให้บริการงานประปาในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง รวก.(กอ)

Knowledge Need

1. Digital 1125 ถามปุ๊ปตอบปั๊ป พร้อมปรับข้อมูล ผวก.

2. Missing Meter...เฮ้ย!!!มาตรหาย ผวก.

3. ค่าสัมประสิทธิ์การยึดเกาะของชั นตะกอน (Sludge Cohesion Coefficient: K) รวก.(ผ)

ทีมละ 10 นาที/ซักถาม 10 นาที

12.00-13.00 น.

พักเที่ยง เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ / เล่นเกม

13.00 -14.00 น.

พิธิมอบรางวัลด้านนวัตกรรม

14.00 -15.00 น.

พิธิมอบรางวัลการพัฒนากระบวนงาน

15.00 -16.00 น.

พิธิมอบรางวัลตลาดนัดความรู้

16.00-16.15 น.

พิธิมอบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพประปา

16.15-16.30 น.

พิธิมอบรางวัล SHOW TIME

© Copyright 2018 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved.