งานสัปดาห์วิชาการ

การประปานครหลวงประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561

 • 1 จิระพันธ์ ชูประจง
  ส่วนกลาง ฝ่ายติดตามและประเมินผล กปน.
 • 2 ธนธรณ์ บุญโต
  ส่วนบริการข้อมูล กปน.
 • 3 น.ส.ดวงพร เขมนันท์โสภณ
  ผู้ตรวจสอบ 3 กองตรวจสอบธุรกิจบริการ กปน.
 • 4 น.ส.นันท์นภัส วงษ์มีพันธุ์
  นักบัญชี 4 ส่วนบริการการเงิน กปน.
 • 5 น.ส.ปรารถนา ชาญไชยศรี
  หัวหน้าส่วน ส่วนพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2 กปน.
 • 6 น.ส.ศนิชา สิริวัฒน์วิทูร
  หัวหน้าส่วน ส่วนบัญชีทรัพย์สินก่อสร้าง กปน.
 • 7 นพดล ภู่มาลา
  กองตรวจสอบสารสนเทศ กปน.
 • 8 นภัสนันท์ เสียสี
  พนักงาน
 • 9 นางจันทิมา ฤกษ์วิสาข์
  นักวิทยาศาสตร์ 7 รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) กปน.
 • 10 นางณัฐธิดา ทองศรีจันทร์
  นักบริหารงาน 6 ส่วนสัญญาเทคโนโลยี กปน.
 • 11 นางนงลักษณ์ รัตนอุดมโชค
  ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9 รองผู้ว่าการ (การเงิน) กปน.
 • 12 นางวนิดา แปทา
  กผตชวก(พป) กผตชวก(พป)
 • 13 นางอาภรณ์ ภู่ทรัพย์
  ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10 ผู้ว่าการ กปน.
 • 14 นายภัทรพงศ์ สาลักษณ
  นักทรัพยากรบุคคล 5 ส่วนจัดองค์กรและอัตรากำลัง กปน.
 • 15 นายวีระนนท์ แจ่มแจ้ง
  นักบริหารงาน 5 ส่วนพัฒนาสารสนเทศงานวิศวกรรม กปน.
 • 16 นายอรรถพล กอเดช
  นักวิทยาศาสตร์ 5 ส่วนวิชาการคุณภาพน้ำ กปน.
 • 17 นายอาศิรพจน์ พิมพาภรณ์
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 กองสารสนเทศเพื่อการบริหาร กปน.
 • 18 มัณฑนี จุลศรี
  พนักงาน
 • 19 วรรณพร รุ่งรังษีทวีสุข
  พนักงาน
 • 20 วีร์สุดา เฉลยทิศ
  ส่วนวิเคราะห์ทางเคมี กปน.

© Copyright 2018 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved.