งานสัปดาห์วิชาการ

การประปานครหลวงประจำปี 2561

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561

 • 1 จรุงศักดิ์ ภาคจรุง
  พนักงาน
 • 2 ชญาดา ประดับหิน
  พนักงาน
 • 3 น.ส.กนกวรรณ หนูช่วย
  นักวิทยาศาสตร์ 4 ส่วนวิเคราะห์สารพิษโลหะหนัก กปน.
 • 4 น.ส.กุลธิดา นิเวศอนันต์กุล
  นักวิทยาศาสตร์ 5 ส่วนวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบผลิต กปน.
 • 5 น.ส.ขวัญฤทัย สุวรรณยศ
  นักบัญชี 4 ส่วนบริหารค่าตอบแทน กปน.
 • 6 น.ส.คัทลียา กรรณนุช
  นักบริหารงาน 7 กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน กปน.
 • 7 น.ส.ชุติญา กิจขุนทด
  หัวหน้าส่วน ส่วนพัฒนาระบบงานพัสดุและบุคลากร กปน.
 • 8 น.ส.ปาริฉัตร ปั้นทอง
  วิศวกร 7 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง กปน.
 • 9 น.ส.ภัสราภา เกิดอินทร์
  นักคอมพิวเตอร์ 5 ส่วนพัฒนาระบบงานวิศวกรรม กปน.
 • 10 น.ส.วิชชุดา บำรุงผล
  หัวหน้าส่วน ส่วนแหล่งน้ำตะวันตก กปน.
 • 11 นางกานดา บุญศรีภิรัตน์
  หัวหน้าส่วน ส่วนเลขานุการ รวก.(ท) กปน.
 • 12 นางฑิตยา ศักดิ์ชินบุตร
  นักวิทยาศาสตร์ 5 ส่วนวิเคราะห์สารพิษโลหะหนัก กปน.
 • 13 นางสายขวัญ เชาวนะกิจ
  ผู้อำนวยการกอง กองบริหารงบทำการ กปน.
 • 14 นางสุเนตรา อุตตะเวช
  นักบริหารงาน 7 ฝ่ายปฏิบัติการ การประปานครหลวง กปน.
 • 15 นายดิถี อยู่สบาย
  นักคอมพิวเตอร์ 6 กองบริหารความเสี่ยงด้านธุรกิจ กปน.
 • 16 นายวรพล สุวรรณชมภู
  นักบริหารงาน 5 กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน กปน.
 • 17 นายวรวิทย์ หวังชื่นชม
  นักวิทยาศาสตร์ 4 ส่วนวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบผลิต กปน.
 • 18 นายวิโรจน์ เทพแสงทอง
  ผู้ปฏิบัติงาน ชวก.(นง) ผู้ปฏิบัติงาน ชวก.(นง) กปน.
 • 19 ศิริรัตน์ เพชรพลอย
  นักบริหารงานทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค
 • 20 เฌนิศา วิมไตรเมต
  ส่วนผลิตและเผยแพร่ข่าวภายใน กปน.

© Copyright 2018 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved.