งานสัปดาห์วิชาการ

การประปานครหลวงประจำปี 2561

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561

 • 1 น.ส.กนิษฐา ฉายสุวรรณ
  ผู้ปฏิบัติงาน ฝวง. ผู้ปฏิบัติงาน ฝวง. กปน.
 • 2 น.ส.กุลวรรณ อายุรไชย
  นักบริหารงาน 3 ส่วนซ่อมบำรุงระบบท่อและโยธา กปน.
 • 3 น.ส.ชนัญชิตา บุญศิริชัย
  นิติกร 3 กองพัฒนากฎหมาย กปน.
 • 4 น.ส.ปานฤทัย ตั้งใจ
  นักบริหารงาน 7 กองพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนิงาน กปน.
 • 5 น.ส.ภคมน นิธิญาณธาร
  นักบัญชี 5 ส่วนตรวจจ่ายงานจ้างสายงานอื่น กปน.
 • 6 น.ส.ภัคญดา ปุจฉาการ
  นักวิชาการการเงินการคลัง 5 กองบริหารงานเสริมสร้างมูลค่า กปน.
 • 7 น.ส.ภัทรจิตรา กอธงทอง
  นักบริหารงาน 3 ส่วนเลขานุการ ชวก.(พ) กปน.
 • 8 น.ส.สขิลา ลีลาชัย
  วิศวกร 4 ส่วนประมาณราคาก่อสร้างระบบผลิตและส่งน้ำ กปน.
 • 9 น.ส.สุธาทิพย์ อยู่เผือก
  นักบริหารงาน 5 ส่วนกลาง ฝ่ายออกแบบระบบผลิต ส่งน้ำและงาน กปน.
 • 10 น.ส.เสาวลักษณ์ ปิ่นทอง
  นักบริหารงาน 7 กองพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานธุรกิจ กปน.
 • 11 นางชมพูนุท ปีปทุม
  นักบริหารงาน 6 กองพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานธุรกิจ กปน.
 • 12 นางศิริมา ไกรพ้น
  ผู้อำนวยการกอง กองบริหารความเสี่ยงด้านธุรกิจ กปน.
 • 13 นางสมทรง เสถียรพานิช
  พนักงานบัญชี 5 ส่วนบริหารค่าตอบแทน กปน.
 • 14 นางสุชาดา นาคย้อย
  ผู้ตรวจสอบ 8 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) กปน.
 • 15 นายชาญ วิเศษสิงห์
  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กปน.
 • 16 นายชาตินัย ใช้กิจจา
  หัวหน้าส่วน ส่วนข้อมูลบัญชีต้นทุน กปน.
 • 17 นายวสวัตติ์ ศุภวัชรเลิศวัฒนา
  นักประชาสัมพันธ์ 4 ส่วนผลิตสื่อและโสตทัศนอุปกรณ์ กปน.
 • 18 นายศริญญา ทองศรีจันทร์
  นักบริหารงาน 4 ส่วนกลาง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กปน.
 • 19 นายสุพล อ่วมวงษ์
  พนักงานธุรการ 5 ส่วนรักษาความปลอดภัย กปน.
 • 20 ว่าที่ร้อยเอกคมกริช เวชสัสถ์
  วิศวกร 7 รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) กปน.

© Copyright 2018 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved.