งานสัปดาห์วิชาการ

การประปานครหลวงประจำปี 2561

โครงการ

ประกวดผลงาน

เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้โครงการประกวดผลงานเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ประจำปี 2561


           เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานร่วมกันในรูปแบบ Small Group Activities และกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และพัฒนากระบวนงาน รวมถึงสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็น ประโยชน์ และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ และพันธกิจของการประปานครหลวงซึ่งสอดคล้องกับ เป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ขององค์กรอันประกอบด้วยประเภทต่างๆ ดังนี้


© Copyright 2018 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved.