งานสัปดาห์วิชาการ

การประปานครหลวงประจำปี 2561

แบบฟอร์มลงทะเบียน

เข้าร่วมงานสัปดาห์วิชาการ

ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2561

Poster MWA Academic Fest 2018 Click!!


ท่านได้รับข่าวสารงานสัปดาห์วิชาการ กปน. จากที่ใด * 

วันที่ท่านประสงค์จะเข้าร่วมงานสัปดาห์วิชาการ กปน. * 

© Copyright 2018 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved.