วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

08:30 - 09:00 น.

ลงทะเบียน (บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์)

09:30 - 10:30 น.

Showtime ของทั้ง 9 สายงาน

10:30 - 12:00 น.

พิธีมอบรางวัล "ตลาดนัดความรู้" และ "พัฒนากระบวนงาน"

12:00 - 13:00 น.

พักเที่ยง

13:00 - 14:00 น.

พิธีมอบรางวัล "นวัตกรรม" และ  "ผู้นำเสนอดีเด่น"

14:00 - 15:00 น.

พิธีมอบรางวัล SHOW TIME

16:00 น.

ปิดงาน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

08:30 - 09:00 น.

ลงทะเบียน (บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์)

09:00 - 12:00 น.

การนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศประเภท “นวัตกรรม”

12:00 - 13:00 น.

พักเที่ยง

13:00 - 16:00 น.

การนำเสนอผลงารอบชิงชนะเลิศประเภท “การพัฒนากระบวนงาน”

16:00 น.

ปิดงาน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

08:30 - 09:00 น.

ลงทะเบียน (บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์)

09:00 - 09:15 น.

ชมวิดีทัศน์ภาพรวมโครงการ “กล้า ทำ ดี”

09:15 - 12:00 น.

การนำเสนอผลงาน การประกวดโครงการ “กล้า ทำ ดี”

12:00 - 13:00 น.

พักเที่ยง

13:00 - 14:00 น.

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการ “กล้า ทำ ดี”

14:00 - 16:00 น.

การนำเสนอผลงาน "ตลาดนัดความรู้ ประเภท Knowledge Sharing" 13 ทีม

16:00 น.

ปิดงาน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

08:30 - 09:00 น.

ลงทะเบียน (บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์)

09:00 - 12:00 น.

การนำเสนอผลงาน 9 สายงาน “โครงการ 9 สายงาน สานต่อที่พ่อสร้าง”

12:00 - 13:00 น.

พักเที่ยง

13:00 - 15:30 น.

การประกวด MWA SR Ambassador 2017

15:30 - 16:00 น.

พิธีมอบของที่ระลึก 9 สายงาน “โครงการ 9 สายงาน สานต่อที่พ่อสร้าง”

16:00 - 16:20 น.

ประกาศผลและมอบรางวัล MWA SR Ambassador 2017

16:30 น.

ปิดงาน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

08:30 - 09:30 น.

ลงทะเบียน (บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์)
  > เยี่ยมชมบูธแต่ละสายงาน

09:30 - 10:00 น.

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิชาการ ประจำปี 2560
  > ชมวีดิทัศน์

10:00 - 12:00 น.

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สานต่อที่พ่อสร้าง ตามทางกษัตริย์นักพัฒนา    ทรงคุณค่าด้วยธรรมาภิบาล”
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

12:00 - 13:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:30 - 16:00 น.

การนำเสนอผลงาน “ตลาดนัดความรู้ ประเภท Knowledge Need" 9 ทีม และ Knowledge Sharing 5 ทีม

16:00 น.

ปิดงาน

3-7 กรกฎาคม 2560

ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

กำหนดการสัปดาห์วิชาการ กปน. 2560

การนำเสนอผล