สถาบันพัฒนาวิชาการประปา

ตามทางกษัตริย์นักพัฒนา

ในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการพัฒนากระบวนงานและบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดโครงการประกวดผลงานด้านการพัฒนากระบวนงาน และนวัตกรรม ประจำปี 2560 และกิจกรรมตลาดนัดความรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานร่วมกัน ในรูปแบบ Small Group Activities  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และพัฒนากระบวนงาน รวมถึงสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการประปา ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ขององค์กร อันประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้

1. การประกวดพัฒนากระบวนงาน

2. การประกวดนวัตกรรม

3. กิจกรรมตลาดนัดความรู้

โครงการประกวดผลงานเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2560