รับฟังการบรรยายพิเศษ   
"สานต่อที่พ่อสร้าง       
ตามทางกษัตริย์นักพัฒนา
ทรงคุณค่าด้วยธรรมา
ภิบาล"

    โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
          
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.

~ สารจากผู้บริหาร ~