ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม (ฝรส.)

สานต่อที่พ่อสร้าง

      การประปานครหลวงได้ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibilities) โดยนำมาตรฐาน ISO 26000 มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน  จึงมีแนวคิดที่จะสร้างกิจกรรมที่สนับสนุนในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของพนักงาน โดยผ่านโครงการ “9 สายงาน สานต่อที่พ่อสร้าง”  ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีการบริหารและการดำเนินงานที่ดี พร้อมเติบโตไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

โครงการ 9 สายงาน สานต่อที่พ่อสร้าง