ฝ่ายธรรมาภิบาล

ทรงคุณค่าด้วยธรรมาภิบาล

         ปัจจุบัน บางคนอาจทำงานแบบไหลตามน้ำ หรือ เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ โดยมองข้ามการกระทำผิด ในการทำงานที่เกิดขึ้นอย่างเพิกเฉย ละเลยการแก้ไขให้ถูกต้อง และไม่ต้องการนำตนเองเข้าไปในสถานการณ์ที่ลำบาก จนเนิ่นนานและลุกลามกลายเป็นสิ่งที่ทำต่อๆ กันมา หรือ กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรนั่นเอง

         ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ จึงขอให้ทุกคนกล้าที่จะแสดงตัวออกมา ร่วมกันแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกต้อง และส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันทำความดีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยแผนโครงการ “กล้าทำดี” ของพวกเราทุกคนในวันนี้ ซึ่งจะมีส่วนผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำแผนโครงการที่ชนะเลิศไปประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นได้จริงกับบุคลากรทั้งองค์กรต่อไปในอนาคต

 
         ทำดีอะไรก็ได้ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการทำงาน ทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของเพื่อนร่วมงาน หรือช่วยลดปัญหาในการทำงานด้านต่างๆ ได้ในระยะยาว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับทุกหน่วยงานใน กปน. โดยเริ่มต้นที่ตัวเรา องค์กรเรา ส่งผลขยายไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น “การทำดีเพื่อแผ่นดิน”

… ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของ กปน. ร่วมกัน ...

โครงการ “กล้าทำดี”